มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิเทศศาสตร์ (Communication Arts) 22/39 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) นิเทศศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Communication Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6132614001
นางสาวจิตรตรา แสงสว่าง

6132614002
นางสาวณัฐฐา คำหอม

6132614003
นางสาวทัณฑิกา ศรีอ่อน

6132614004
นางสาวมัลลิกา ทาทอง

6132614005
นางสาวสุชาดา เปรมปรี

6132614006
นายกิติพงษ์ แก้วนิล

6132614007
สิบเอกดาวรุ่ง โตน้อย

6132614008
สิบเอกเดชาวัต แสนศรีชัย

6132614010
นายนิติศาสตร์ บุญเรือง

6132614011
นายพงศกร ไทยตรง

6132614012
นายพงศกรณ์ สวนเอก

6132614013
สิบโทวรธน ชื่นกรมรักษ์

6132614015
นายเอกวิทย์ คำคง

6132614016
นายนนท์นริฐ จารุวัชร์เอกมณี