มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การตลาด (Marketing) 22/06 กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6135606001
นางสาวกชกร จงพ่วง

6135606005
นางสาวณิชนันทน์ อินขำ

6135606008
นางสาววรัญญา กลิ่นมณฑา

6135606012
นางสาวสุภาวดี กานตารัมภ์

6135606016
นายณัฐวัฒน์ น้อยน้ำใส

6135606018
นายพสุเชฐ ประเสริฐศักดิ์