มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การตลาด (Marketing) 22/06 กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6135606001
นางสาวกชกร จงพ่วง

6135606005
นางสาวณิชนันทน์ อินขำ

6135606008
นางสาววรัญญา กลิ่นมณฑา

6135606012
นางสาวสุภาวดี กานตารัมภ์

6135606016
นายณัฐวัฒน์ น้อยน้ำใส

6135606018
นายพสุเชฐ ประเสริฐศักดิ์

6135606020
นางสาวสิริวิมล จีนย้าย