มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) 22/08 กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6135602005
นางสาวชุติกาญจน์ ฤทธิ์สมพงศ์

6135602010
นางสาวนิตยา กลัดแก้ว

6135602019
นางสาววลาลัย ใสสีสูบ

6135602023
นางสาวศรัญญา พัทมณี

6135602024
นางสาวศศิพร ปัญญาแจ่ม

6135602026
นางสาวสุภัชชา แก้วนิล

6135602031
นายทินพัฒน์ บุญลือ

6135602034
นายสราวุฒิ ทองศรี

6135602035
นายสายชล สิงห์มา

6135602040
นางสาวอาทิตยา ทองประทุม

6135602041
นายอนิรุทธิ์ ปันเจียง

6135602044
นางสาวปรียาภัทร เครือสาร

6135602048
นางสาววรรณพร คำร่วง