มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (Information Technology Management for Business) 22/07 กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6135622032
นายศุภกร พระไชยนาม

6135622035
นางสาวพนัชกร พานไธสง

6135622038
นางสาวเบญจมาภรณ์ สิงห์ลอ

6135622039
นางสาวศุภลักษณ์ เสือเรือง