มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบัญชีบัณฑิต (Accountancy) 22/10 กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6135615040
นางสาวสุภาภรณ์ เสมาแก้ว

6135615046
นายวิรุฒน์ บุญสายยัง

6135615057
นางสาวฐิติรัตน์ บุญวิรัตน์

6135615058
นางสาวณัฐชา ปุยฝ้าย

6135615064
นางสาวธนิษฐา พาธูปทอง

6135615088
นางสาวอมรา วงศ์แดง

6135615094
นายวุฒิพงศ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา