มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) 22/04 กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6135247002
นางสาวศศิภา ดวงจินดา

6135247004
นายจักราชัย ขอบเหลือง

6135247005
นายชินาวุธ หลูสุริยา

6135247006
นายณรรถภพ สราญรมย์

6135247007
นายณัฐพล เฟื่องฟุ้ง

6135247008
นายดิเรก พรมเมือง

6135247009
นายถาวร แสงสร้อย

6135247010
นายเทวินทร์ วรรธนะวาสิน

6135247011
นายธีรเดช นาทาม

6135247012
นายบุญญฤทธิ์ กุศลธนสาร

6135247013
นายปริเมธ โลหะบริสุทธิ์

6135247014
นายพศวีร์ โพธิ์พยอม

6135247016
พันจ่าอากาศตรีรนกฤต มะโนนัย

6135247018
จ่าอากาศตรีรัชพล พยอมหวล

6135247019
สิบตรีศรัณย์ มุกดา

6135247020
นายศราวุธ โชคลาภ

6135247022
นายปัณณวิชญ์ อมรธนาไพศาล

6135247023
นายธนพงศ์ หอมสะอาด

6135247024
สิบโทปิยังกูร ออสุวรรณ