มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล 22/01 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Industrial Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6135249002
นายจิราวัฒน์ ศรีเพ็ชร

6135249009
นายธัญธาร จันทน์หอมประดิษฐ์

6135249023
นายณภัทร คชนิล

6135249024
นายศรัณย์ มากเจียม