มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล 22/01 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Industrial Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6135249002
นายจิราวัฒน์ ศรีเพ็ชร

6135249003
นายจีรพงศ์ เพชรสะแก

6135249004
นายเฉลิมพล ตาลศิริ

6135249005
นายชาญพิชญ์คูณ ทองสุขธนบูรณ์

6135249006
นายณฐภัทร โอดจิตร์

6135249007
นายธนวัฒน์ รอดเกตุ

6135249008
นายธรรมนูญ อมยิ้ม

6135249009
นายธัญธาร จันทน์หอมประดิษฐ์

6135249011
นายบัญฑิต ชื่นอารมย์

6135249012
นายปฐวี บดีรัฐ

6135249014
นายพัชรพงศ์ ประยูรยิ้ม

6135249015
นายภูรินัฐ กันทะสอน

6135249017
นายศาตราวุธ ปิ่นกระจาย

6135249018
สิบโทสุทธิภัทร ทรัพย์ประเสริฐ

6135249019
นายสุเมศร์ เกิดเข้ม

6135249020
นายเสกสรรค์ ภูนุช

6135249022
สิบเอกอรรถกร เนื่องไผ่

6135249023
นายณภัทร คชนิล

6135249024
นายศรัณย์ มากเจียม