มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 22/03 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Industrial Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6135250001
นางสาวจิราภรณ์ น้อยพันธ์

6135250002
นายกฤษฎา แดนทอง

6135250003
นายฐปนา ไชยนา

6135250004
นายณัฐภัทร เที่ยงอยู่

6135250006
นายนาวิน พิษณุนาวิน

6135250007
นายไพฑูรย์ กองเต็ก

6135250008
นายภาสกร นันทเตชสีสกุล

6135250009
นายวินัย บุญเสน

6135250010
นายวิรัตน์ ฮุยทา

6135250011
นายวีระพล หมอป่า

6135250012
นายศรัญญู นุชพ่วง

6135250013
นายสุชาติ หิรัญงาม

6135250014
สิบเอกสุดสยาม อ่วมแย้ม

6135250015
นายอำพล ฉิมเสือ

6135250016
นายคูณทวี ต่ำต้อ