มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 22/02 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Industrial Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6135252001
นางสาวมณีรัตน์ รุ่งแจ้ง

6135252002
นางสาวสุดารัตน์ นวลพุ่ม

6135252003
นายฉัตรอมร บุญรอด

6135252004
นายชาคริต รุจิพัด

6135252005
นายณกัญจน์ กิราวัลย์

6135252006
นายณรงค์ อินทร์ขำวงค์

6135252007
จ่าอากาศโทพลกฤต โพธิกุล

6135252008
สิบโทภิเษก น่วมไกรนอก

6135252009
นายภูวดิษฐ์ โกมลเกียรติทวี

6135252010
นายมานะ อินกรัด

6135252011
นายรัฐศาสตร์ เกิดนวน

6135252012
นายวรเมธ มะลิวัลย์

6135252013
นายวัชรพล ตะกรุดเพชร

6135252014
นายวีระพันธ์ ปาต๊ะวงค์

6135252015
นายสิทธิพร สันวิจิตร

6135252016
นายวีระวัฒน์ อู่ไทย