มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบริหารการศึกษา (Educational Administration) รุ่น 20 ก. กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6167101001
นางสาวจันทิมา ประสงค์มณี

6167101002
นางสาวณัฐณิชา แสงดารา

6167101003
นางสาวนันทิกานต์ จิตรรำพึง

6167101004
นางสาวพิมพ์ชนก นราศรี

6167101005
นายเฉลิมพร เทียนศรี

6167101006
นายเฉลิมพล สโมรินทร์

6167101007
นายณัฐชนน ผิวพรรณ์

6167101008
นายณัฐพล จันตูม

6167101009
นายทวี สาวิกันย์

6167101010
นายวัชรชัย ท้วมหลุ่น

6167101011
นางสาวกัลยา จงเจริญ

6167101012
นางธิราภรณ์ มากมี

6167101014
นางสาวรัตนาภรณ์ โพตะกาว

6167101015
นางสาวสุชาดา พรมรักษา

6167101016
นางสาวอารีรัตน์ อยู่รัมย์

6167101017
นายนวพล ปราณีต

6167101019
นายวิทยา เผือกชาวนา