มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) หลักสูตรและการสอน (Curriculum and Instruction) รุ่น 12 ก. กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6167121001
นางสาวกัณฑิมา เผือกใต้

6167121002
นางสาวชารดา บริสุทธิ์

6167121003
นางสาวธนิตตา กล่ำบุตร

6167121004
นางพรทิพา สิทธิวงค์

6167121005
นางวันทนา เพ็ชรผึ้ง

6167121006
นางสาวสมใจ เรือนเพ็ชร

6167121007
นางสาวสุภาภรณ์ เกศธนากร

6167121008
นางสาวพรพิมล ญาณปัญญา

6167121009
ว่าที่ร้อยตรีหญิงกนกวรรณ จันวิสิทธิ์