มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา รุ่น 2 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6167123001
นางจันทรเพชร ไกรโชค

6167123002
นางสาวฉัตรญาณิน แก้วกอ

6167123003
นางโชติกา ปิลาผล

6167123004
นางสาวธนพร อรุณธัญญาวิรัช

6167123005
นางพัชรี ปุ่มสันเทียะ

6167123006
นางสาวสิริณดา เจริญชอบ

6167123007
นางสาวสุภาวดี ทองเทศ

6167123008
นางสาวสุภาวดี พรมสอน

6167123009
นายขจรเกียรติ ยศตุ้ย

6167123010
นายมรกต วงษ์มี

6167123011
นายสุรภาพ สุปง

6167123012
นายณัฐวัฒน์ วรรณชัย