มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Industrial Education) รุ่น 13 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6167259001
นางสาวศิริลักษณ์ ศรีราจันทร์

6167259002
นายกาญจน์ แสงแก้ว

6167259003
นายจิรวัฒน์ พงษ์พิพัฒน์