มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการประยุกต์ (Applied Management) รุ่น 1 ก. กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6167621004
นางสาวเวณิกา ม่วงหวาน

6167621005
นางสาวอภิญญารัตน์ จันตูม

6167621012
นางสาวรุ่งฤดี ต่ายโพ

6167621013
นางสาวสุกัญญา จันทะเสน

6167621014
นายสิทธาวุฒิ ขุนมธุรส