มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6212103001
นางสาวกัญญารัตน์ พุ่มพวง

6212103002
นางสาวคณิศร เพิ่มการนา

6212103003
นางสาวฐิติมา รวบรัด

6212103004
นางสาวณัฏฐดา เมืองชาวสวน

6212103005
นางสาวนัทธพร ปุญญฤทธิ์

6212103006
นางสาวนันท์นภัส บัวทอง

6212103007
นางสาวเบญจมาศ ศรีสิงห์

6212103008
นางสาวประภาดา นาอุดม

6212103009
นางสาวปุญญิสา เกตุจันทร์

6212103010
นางสาวพรทิภา แดนดำรงสิน

6212103011
นางสาวพรนภา อยู่ทอง

6212103012
นางสาวพรรณิภา แผลงศร

6212103013
นางสาวพรวิลัย เผือกวงษ์

6212103014
นางสาวพัชรินทร์ พุ่มเชียงลำ

6212103015
นางสาวพาฝัน หงษ์กิจ

6212103017
นางสาวแพรวพรรณ พิศเพ็ง

6212103018
นางสาวภัทราภรณ์ ศรียัง

6212103019
นางสาวมนต์นภา สระทองน้อย

6212103020
นางสาวมุกดาวรรณ แสงท่านั่ง

6212103021
นางสาววรนุช คำบุญ

6212103022
นางสาววรรณวษา ศรีคำทา

6212103023
นางสาววรวรรณ อุดมสุข

6212103024
นางสาววรัญญา สุภาษิ

6212103025
นางสาววราภรณ์ หิรัญญิก

6212103026
นางสาววิมลสิริ โพธิ์สมบัติ

6212103027
นางสาววิรากานต์ โตสังข์

6212103028
นางสาวศิริจันทรา แสงอรุณ

6212103029
นางสาวศิวธิดา ขำทอง

6212103030
นางสาวสุภารัตน์ แก้ววัน

6212103031
นางสาวอรณิช ศรีไพบูลย์ผล

6212103032
นางสาวอรณี สีบุ

6212103033
นางสาวอรวรา ล้วนศรี

6212103034
นางสาวอัญชลี เรือนอินทร์

6212103035
นางสาวอาภาพร แก้วบุตรสา