มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6212103036
นางสาวกรองกมล แพงทอง

6212103037
นางสาวกัญญาวีร์ ปรางค์วัฒนานนท์

6212103038
นางสาวกุลิสรา พรหมสิงห์

6212103039
นางสาวเกษราภรณ์ เรืองสุรีย์

6212103040
นางสาวจันทร์ทิพภา บัวประทุม

6212103041
นางสาวจิดาภา ไหลทา

6212103042
นางสาวจิตรทิวา พร้อมเพียง

6212103043
นางสาวจิราภา มณีชื่น

6212103044
นางสาวชนาธินาถ ธรรมยาฤทธิ์

6212103045
นางสาวณัฐภาณี ทวีลาภ

6212103046
นางสาวดวงรัตน์ เขียวลี

6212103047
นางสาวธัญญาพร มีตา

6212103048
นางสาวธันยพร กระแสร์

6212103049
นางสาวนิชนันท์ กางถิ่น

6212103050
นางสาวเนตรอัปสร ฉันทวุฒิ

6212103051
นางสาวบวรรัตน์ โพธิ์ศรีสวัสดิ์

6212103052
นางสาวปริยานัน แสงดี

6212103053
นางสาวปัณยะศิริ สกลวิศาลศักดิ์

6212103054
นางสาวปุณยาพร ชุติพงษ์พันธ์

6212103055
นางสาวพรทิพย์ แก้วมั่น

6212103056
นางสาวพรพิมล พฤฒิสาร

6212103057
นางสาวพัชรินทร์ บุญแก้ว

6212103058
นางสาวพิราวรรณ คำพวง

6212103059
นางสาวเพ็ญนภา ศรีธงไชย

6212103060
นางสาวภัทราภรณ์ บุญนัก

6212103062
นางสาวรัชฎาภรณ์ เบ้าทอง

6212103063
นางสาวศุภนิดา อ่องแดง

6212103064
นางสาวสิภาภรณ์ มั่นต่อการ

6212103065
นางสาวสุชานาฎ สุขศรี

6212103066
นางสาวสุดารัตน์ สุขเครือเกิด

6212103068
นางสาวสุพรรณิการ์ อินนารา

6212103069
นางสาวอรอุมา มุ่งเงิน

6212103070
นางสาวอารญา ดอนพูนไพร