มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาไทย กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6212112001
นางสาวกนิตฐา ขำชัยภูมิ

6212112002
นางสาวกรกฎ เกษโสภา

6212112003
นางสาวกรรณิกา พวงจันทร์

6212112004
นางสาวกัญญารัตน์ รอดเขียว

6212112005
นางสาวกันญารัตน์ คงคา

6212112006
นางสาวเกวลิน เหมือนแก้ว

6212112007
นางสาวขวัญฤทัย โพธิ์ทอง

6212112008
นางสาวคมรวี กองศรี

6212112009
นางสาวฐิติมา โสประดิษฐ์

6212112010
นางสาวธัญวรัตม์ แป้นสวน

6212112011
นางสาวธารารัตน์ พลาพล

6212112012
นางสาวนงนภัส ปิ่นแก้ว

6212112013
นางสาวนภัสสร จันทร์ขันศรี

6212112015
นางสาวนารีรัตน์ ทิน้อย

6212112016
นางสาวประภาสิริ อยู่คำ

6212112017
นางสาวปรัชญาพร นราสี

6212112018
นางสาวปรียาภรณ์ คุ้มสุข

6212112019
นางสาวพรนภา คำลา

6212112020
นางสาวพาณิภัค จันทะคุณ

6212112021
นางสาวภรภัทร ภมรสุวรรณ

6212112022
นางสาวภัคจิรา ใจสะบาย

6212112023
นางสาวรัตติกาล เส็นขาว

6212112024
นางสาวลลิตา โพศรีจันทร์

6212112025
นางสาววิภาดา บูรณสรรค์

6212112026
นางสาววิรัตน์ตะวัน รอดทอง

6212112027
นางสาวอภิชญา จันทร์เจาะ

6212112029
นางสาวอัญชนา พึ่งเรือง

6212112030
นางสาวอาทิติยา ฤทธิ์เดช

6212112031
นายธีรพัฒน์ เลิศลักษมี

6212112032
นายธีรวัฒน์ ดอกแก้ว

6212112033
นายนิธิศ ขันหลวง

6212112034
นายพงศพัศ สุขเกษม

6212112035
นายอภิรักษ์ พิลึก

6212112071
นางสาวอัสนา หมัดกูล