มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาไทย กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6212112036
นางสาวกชกร พรมแก้ว

6212112037
นางสาวกรรณิการ์ สงวนดิษ

6212112038
นางสาวกฤติยา เรืองวงค์

6212112039
นางสาวกฤษณา แก้วสีนวล

6212112040
นางสาวเกษฎาภรณ์ คุยสูงเนิน

6212112041
นางสาวจารวี เทียนป้อม

6212112042
นางสาวจินดารัตน์ ยอดแสง

6212112043
นางสาวจุฑาทิพย์ ราชา

6212112044
นางสาวชวิศา เขียวหอม

6212112045
นางสาวชุตินันท์ นาคอ่อง

6212112046
นางสาวฐิติยา พึงไชย

6212112047
นางสาวณัฎฐิดา มั่นเอี่ยม

6212112048
นางสาวณิชาภา ภาพสิงห์

6212112049
นางสาวตะวัน เวชประสิทธิ์

6212112050
นางสาวทิพวรรณ สายทอง

6212112051
นางสาวธนภรณ์ ศรีคำพา

6212112052
นางสาวธัญชนก กลางจิต

6212112053
นางสาวธัญญาลักษณ์ แสงผึ้ง

6212112054
นางสาวธัญติภรณ์ พึ่งศรี

6212112055
นางสาวธัญวรัตม์ วงค์วาร

6212112056
นางสาวธิติมา พรมโสภา

6212112057
นางสาวบุญญารัตน์ หีบแก้ว

6212112058
นางสาวปาริสา ค้อมทอง

6212112059
นางสาวศิริพร พันเพา

6212112060
นางสาวศิริลักษณ์ กันทุ

6212112061
นางสาวสิริลักษณ์ ทับยัง

6212112062
นางสาวสุจิตรา ปานาพุต

6212112063
นางสาวอรนันท์ กมุทากรณ์

6212112064
นางสาวอัจฉราภรณ์ ธนูศร

6212112065
นางสาวอัญชลี สวนมณี

6212112066
นางสาวอิสริยา พุ่มไพจิตร

6212112067
นายกฤษณะ ตุ่นสังข์

6212112068
นายณัฐวุฒิ ชีวะโต

6212112069
นายพิพัฒน์ ชมสา

6212112070
นายพีรวิชณ์ กองไตร

6212112072
นางสาวยีสมานี สุหลง