มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาอังกฤษ (English) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6212113001
นางสาวกชกร รังษี

6212113002
นางสาวกมลรัตน์ แสงเปี่ยม

6212113004
นางสาวกานต์พิชชา ทัพใหญ่

6212113005
นางสาวกุลณัฐ เอี่ยมภู่

6212113006
นางสาวจานุกัน ฤทธิ์กระจาย

6212113007
นางสาวจิรัชญา ศรัทธาพิทักษ์

6212113008
นางสาวชญานิศ ปงลังกา

6212113009
นางสาวชลิตา ดิษสวรรค์

6212113010
นางสาวณัชชา วรรณะ

6212113011
นางสาวณิชาภัทร ศรีโสภาคีรี

6212113012
นางสาวธัฏฐา กาเลี่ยน

6212113013
นางสาวธิดาพรวรกุล สุขธนานิภาสิริ

6212113014
นางสาวนริศรา สอนเพ็ง

6212113015
นางสาวปภาวรินท์ ปันมิตร

6212113016
นางสาวพรมรินทร์ จุ้ยเรือง

6212113017
นางสาวภูมิรัตน์ ใจดี

6212113018
นางสาวภูริชญา บัวบาน

6212113019
นางสาววรรทณา ตั้งใจ

6212113020
นางสาววันทนีย์ ก้อนจินดา

6212113021
นางสาววิไลวรรณ ผู้ผ่อง

6212113023
นางสาวศริญญา บุญศิลป์

6212113024
นางสาวศิวัชญา โพธิ์พึ่ง

6212113026
นางสาวหทัยรัตน์ คำแสน

6212113027
นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีพนมวรรณ

6212113028
นางสาวหัทยา ทองประเสริฐ

6212113029
นายณัฐวุฒิ ลีรมย์

6212113030
นายเทพกร บุตรพา

6212113031
นายธีระศักดิ์ จันภิรมย์

6212113032
นายภานุกร หอมหวล

6212113033
นายอัครวัฒน์ ประทุมทอง

6212113034
นายอินทนนท์ มาดบังอ่อน

6212113035
นายอุดมศักดิ์ คำพ่วง

6212113060
นางสาวอรนุช แก้วกุมุทวงศ์