มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาอังกฤษ (English) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6212113003
นางสาวกาญจนา สาดอ่ำ

6212113036
นางสาวกนกพร เหมือนศรีชัย

6212113037
นางสาวกัณฐมณี รัตนะธนโชค

6212113038
นางสาวจันทร์ประภา ฟักนาค

6212113039
นางสาวจิดาภา เป๊ะอยู่

6212113040
นางสาวณัฐชา จันทรวงค์

6212113041
นางสาวดลยา กลางแสง

6212113042
นางสาวนริศรา พุ่มสุข

6212113044
นางสาวนารีรัตน์ มหาลิ

6212113045
นางสาวปนัดดา นวลชม

6212113046
นางสาวพัชราภา เนตรแสงศรี

6212113047
นางสาวพิชามญชุ์ นาคยิ้ม

6212113049
นางสาวรินลณี ทุนละ

6212113050
นางสาวรุ่งทิพย์ ส่งแจ้ง

6212113051
นางสาววชิราภรณ์ ทับตรา

6212113052
นางสาววรรณธนา สกุลดิษฐ

6212113053
นางสาววริศรา รำพึงกิจ

6212113054
นางสาวศิริลักษณ์ วิจิตรศิริ

6212113055
นางสาวศิวพร ชาญวนา

6212113056
นางสาวสมิตานัน ชาญณรงค์

6212113057
นางสาวสุดารัตน์ ไฝจันทึก

6212113059
นางสาวอนรรฆพร ณ น่าน

6212113061
นางสาวอลิสา ปู่บุตรชา

6212113062
นางสาวอสมาภรณ์ มะลิปล้อง

6212113063
นางสาวอารียา ปุริสา

6212113064
นายชัยรัตน์ ราชพันธ์

6212113065
นายธรรมรักษ์ นิลกำแหง

6212113066
นายธีรพล สุขจิตร

6212113067
นายนิพิษฐ์ ทับหมัน

6212113068
นายภากร เพ็งพี

6212113069
นายรัฐนันท์ ชำนาญอักษร

6212113070
นายวสุ เหล่าเขต