มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สังคมศึกษา (Social Studies) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6212120001
นางสาวกนิษฐา พันธ์เหล็ก

6212120002
นางสาวกัลญารัตน์ สมณี

6212120003
นางสาวกานต์ธิดา คำตุ้ย

6212120004
นางสาวจิตทิวา วุฒิทา

6212120005
นางสาวชุติกาญจน์ บุญขำ

6212120006
นางสาวณิชนันท์ เทพา

6212120007
นางสาวดวงจิตร์ ด่านกิตติไกรลาศ

6212120008
นางสาวทิพวรรณ ทองทุม

6212120009
นางสาวธีรดา ยอดสุวรรณ์

6212120010
นางสาวนัทฐิณี เขียวสีห์

6212120011
นางสาวพรรณภา พรมมา

6212120012
นางสาวพรรณวษา พรมสอน

6212120013
นางสาวพิมทอง อาจปา

6212120014
นางสาวพิมพ์ธิพร มูลผล

6212120015
นางสาวยุวนันท์ อาจปาน

6212120016
นางสาวรุ้งนภา เค้ามิม

6212120017
นางสาววิภาดา สุขมาก

6212120018
นางสาวสาวิณีย์ จานตาดี

6212120019
นางสาวสุดารัตน์ โล่สุวรรณ

6212120020
นางสาวสุธิดา ภู่เเพร

6212120021
นางสาวสุธินันท์ นรพงษ์

6212120022
นางสาวสุวิชาดา ทะวะดี

6212120023
นางสาวอมรรัตน์ เขียวน้ำชุม

6212120024
นางสาวอุมาพร แก้วหิน

6212120025
นายเกียรติศักดิ์ คำเบิก

6212120026
นายจิรพงศ์ ช้างพินิจ

6212120027
นายเจษฎา อ่วมเหล็ง

6212120029
นายธนกฤต สุวรรณลาภา

6212120030
นายนวกิจ วัฒนาณรงค์

6212120031
นายนัฐพล บัวหอม

6212120032
นายนาวินทร์ บุญชัยพัฒนกิจ

6212120033
นายเมธวินท์ นาคสวน

6212120034
นายสาธิต จันทร์อยู่สุข

6212120035
นายอโนทัย โพธิ์ศรี