มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สังคมศึกษา (Social Studies) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6212120036
นางสาวกัญญารัตน์ รักก้อน

6212120037
นางสาวกัญญารัตน์ อินยะบุตร

6212120038
นางสาวกัลยรัตน์ ศรีสวรรค์

6212120039
นางสาวคุณิตา บุญไมย์

6212120040
นางสาวชยาพร วิญญายอง

6212120041
นางสาวชลาลัย เปรมทุ่ง

6212120042
นางสาวณฐพร ดีเหลือ

6212120043
นางสาวณัฐมล คงหนองลาน

6212120044
นางสาวธณยธร ฉายศรี

6212120045
นางสาวนัฐลดา เขียวขจรเขต

6212120046
นางสาวนันทวดี เมืองสาคร

6212120047
นางสาวน้ำเพชร จันทร์สุริยะ

6212120048
นางสาวประกายเพ็ชร กุลพัฒน์

6212120049
นางสาวประภาศิริ วงศ์ประทุม

6212120050
นางสาวปริญญา ท้วมคำ

6212120051
นางสาวพิสชา บัวทับ

6212120052
นางสาวภัทรจาริน พิมพัฒน์

6212120053
นางสาววิชุตา กองบุญมา

6212120054
นางสาวศศิตานนท์ วงษ์สุธรรม

6212120055
นางสาวศิรินภา ปัญญาวงศ์

6212120056
นางสาวสายไหม กัณทะสา

6212120057
นางสาวสุภานันท์ ติ๊บปะระ

6212120058
นางสาวอนุสรา จาดเสม

6212120059
นายกิตติชัย เปล่งเสียง

6212120060
นายจิรพัส คำทอง

6212120061
นายชัยชาญ เชื้อเถาว์

6212120063
นายณรงค์กร ทะสวัสดิ์

6212120064
นายทัตพงศ์ จรุงพันธ์

6212120065
นายนนทพัทธ์ โสดามรรค

6212120066
นายปัญญา อินทับทิม

6212120067
นายพงศกร เลิศศิริ

6212120068
นายศรราม ซู

6212120069
นายสมพงษ์ คำสวน

6212120070
นายสวิตต์ ภูคาจารย์