มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ดนตรีศึกษา (Musics Education) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6212109001
นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์วังทอง

6212109002
นางสาวกานต์ธิดา บัวชุม

6212109003
นางสาวจันทร์ทิมา คำจันทร์

6212109004
นางสาวจิราวรรณ พูลสวัสดิ์

6212109005
นางสาวนาฏยา สีเดือน

6212109006
นางสาวน้ำทิพย์ คงทน

6212109007
นางสาวนุชจรีย์ สุวรรณ์

6212109008
นางสาวเบญจรัตน์ กลมกลึง

6212109009
นางสาววรินธรณ์ พรมภักดี

6212109010
นางสาวศิริลักษณ์ เชื้อนิล

6212109011
นางสาวอารีรัตน์ กองทอง

6212109012
นายกฤตตะวัน เดชบุรัมย์

6212109013
นายกฤตภาส อิวชาวนา

6212109014
นายกฤษฎา ศรสุรินทร์

6212109015
นายกุลพัฒน์ ทรัพย์นาคี

6212109016
นายจอมอัศวิน นาคอ่อน

6212109017
นายเจนณรงค์ ไผ่งาม

6212109018
นายทัตพงศ์ ดีเรือก

6212109019
นายทิวากร ศรีหาวัตร

6212109020
นายเทพพิทักษ์ ปานสกุล

6212109021
นายนันทพงศ์ ปันอ่วม

6212109022
นายบุรินทร์ สุขสวัสดิ์

6212109023
นายปณต แหยมแก้ว

6212109024
นายพรควิษณุ์ บูรณพิริยะพงศ์

6212109025
นายภาณุเดช ละโส

6212109026
นายภูมินทร์ ชื่นแสงมอญ

6212109027
นายเมธัส นพคุณ

6212109028
นายรณกฤต สุวรรณนาคะ

6212109029
นายวีระชล เทศปาน

6212109030
นายศิวกร เรืองรอง

6212109031
นายศุภกิตติ์ โภครักษา

6212109032
นายสิทธิศักดิ์ หิรัญประภา

6212109033
นายอิงกรณ์ ประเสริฐชัย

6212109034
นางสาวอารียา แซ่ลี

6212109035
นายวิโรจน์ แซ่หลอ