มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คณิตศาสตร์ (Mathematics) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6212106001
นางสาวกรรณิการ์ บุญกว้าง

6212106002
นางสาวกิตติภา กลิ่นเกษร

6212106003
นางสาวจรินทร์ทิพย์ บุญพาล้ำเลิศ

6212106004
นางสาวจันทร์จิรา ต๊ะวิโล

6212106005
นางสาวจันทิมา บุญเรือง

6212106007
นางสาวชาลิสา คงสุวรรณ

6212106008
นางสาวฐิตินันต์ ชูปาน

6212106009
นางสาวฐิติพร หามา

6212106010
นางสาวนภารัตน์ ยอกร

6212106011
นางสาวนฤมล แซ่โง้ว

6212106012
นางสาวนวรัตน์ แจ่มจันทร์

6212106013
นางสาวบุญญาสา สิงห์ประเสริฐ

6212106014
นางสาวพรตะวัน แก้วเนตร

6212106015
นางสาวพัชรพร ชมภูพวง

6212106016
นางสาวภัทราพร อินปัน

6212106017
นางสาวมานิตา ตาพรม

6212106018
นางสาววชิราภรณ์ อุ่นไพร

6212106019
นางสาวศุภากร สิงห์ทอง

6212106020
นางสาวสาริศา แจ่มหะไทย

6212106021
นางสาวสุกัญญา ฉัตรสุภาพงศ์

6212106022
นางสาวสุวพิชชา บุญเกิด

6212106023
นางสาวอรัญญา ทวีรัตน์

6212106024
นางสาวอารียา ธิดา

6212106025
นายเจนภพ ทองดี

6212106026
นายชัยพฤกษ์ มารศรี

6212106028
นายนฐพล สุทธิอภิวัฒน์

6212106030
นายบุญชู ไผ่เรือง

6212106031
นายภาคภูมิ สุขหล่อ

6212106032
นายวรวุฒิ พนมศิลป์

6212106033
นายวิทวัส ยังคำมั่น

6212106034
นายอภิสิทธิ์ อินทร์นอก

6212106035
นายเอกรัฐ ไชยวงศ์