มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คณิตศาสตร์ (Mathematics) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6212106036
นางสาวกรรภิรมย์ ดวงคำ

6212106037
นางสาวกัลย์สุดา อยู่คง

6212106038
นางสาวแก้วตา ลิ้มสุขเจริญกุล

6212106039
นางสาวจณัสตา จาดมี

6212106040
นางสาวจิราวรรณ โสพิมพา

6212106041
นางสาวชนิดา แดงดี

6212106042
นางสาวช่อผกา พามา

6212106043
นางสาวชุติกาญจน์ พันธุ์ศิริ

6212106044
นางสาวณัฐริกา อินแตง

6212106045
นางสาวธัญญลักษณ์ แก้วประเสริฐ

6212106047
นางสาวปิยะฉัตร วงษ์หมี

6212106048
นางสาวพัชรินทร์ โคมบุรี

6212106049
นางสาวรวิสรา สุขสบาย

6212106050
นางสาวรุจาภา กันเกตุ

6212106051
นางสาววราลักษณ์ รอดบุญฤทธิ์

6212106052
นางสาวศุภากร ศิริจันโท

6212106053
นางสาวสาวิตรี ปันติ

6212106054
นางสาวสิรภัทร เที่ยงอยู่

6212106055
นางสาวสุกฤตา ประเทพ

6212106056
นางสาวสุนิสา แซ่ว้าน

6212106058
นางสาวสุภาพร สาวสวรรค์

6212106059
นางสาวสุรีรัตน์ ทศพร

6212106060
นายจิรายุส แย้มริด

6212106061
นายณัฐพัชร โตทุ้ย

6212106062
นายธวัชชัย มั่นอ้น

6212106063
นายนพดล ฤทธิ์ดีแก้ว

6212106064
นายบดินทร์ธร จันทร์ตรา

6212106065
นายปฐชลสิทธิ์ ศรีตะลา

6212106067
นายพีรพัฒน์ สารเสนาะ

6212106068
นายอภินันท์ ทรายฮวด

6212106069
นายอัคเดช กระจ่างเปล่ง