มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิทยาศาสตร์ทั่วไป (General Science) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6212118001
นางสาวกนกอร เรือนคำ

6212118002
นางสาวกันต์ภิรมณ์ วิสุมา

6212118003
นางสาวกัลยกร จำนงค์จีนารักส์

6212118004
นางสาวเขมจิรา ศรีฟอง

6212118005
นางสาวณภัทรชา ชื่นจิตร

6212118006
นางสาวณัชณิชา ฉ่ำเพียร

6212118007
นางสาวทิพาพร โสภา

6212118008
นางสาวธนัชชา แทนสา

6212118009
นางสาวธันยมน ปัญญาสว่าง

6212118010
นางสาวปภาวิน ทองพัด

6212118011
นางสาวปลายฝัน สากุล

6212118012
นางสาวปิยนันท์ จีนยี่

6212118013
นางสาวพรพิมล ปวนแก้ว

6212118014
นางสาวพัชรี โพพินิจ

6212118015
นางสาวพิมพ์ชนก แก้วบัวทอง

6212118016
นางสาวมณฑาทิพย์ เทียมเนียม

6212118017
นางสาวมาริสา ทิมอ่วม

6212118018
นางสาวรัตติกาล กระทู้

6212118019
นางสาวรัตน์ติยาภรณ์ พุ่มเพ็ง

6212118020
นางสาววนิดา ขำเรือง

6212118021
นางสาววิภาวดี เพียพิมเพิ่ม

6212118022
นางสาววิภาวรรณ จันทะลี

6212118023
นางสาวศรัณย์พร กำทอง

6212118024
นางสาวศศิพิมพ์ คำฟองเครือ

6212118025
นางสาวศุพิสรา สอนศรี

6212118026
นางสาวสุพิชฌาย์ จันทร์พุฒ

6212118027
นางสาวสุภัชสร แสงราช

6212118028
นางสาวอาทิตติยา ทวีศรีศักดิ์

6212118030
นายจีรศักดิ์ จันทร์เชื้อ

6212118031
นายธนวินท์ หมอนชูเกตุ

6212118032
นายธราธร เลิศเสม

6212118034
นายพัทสน พักพันธ์

6212118035
นายราชพฤกษ์ สุวรรณโชติ

6212118057
นางสาวศิริลักษณ์ สุขรวย