มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิทยาศาสตร์ทั่วไป (General Science) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6212118033
นายธีระเดช พิมพ์เสนา

6212118036
นางสาวกัลยากร จันทบาล

6212118037
นางสาวกุลนิษฐ์ ศรีธรรม

6212118038
นางสาวเกษราภรณ์ สุวรรณสิงห์

6212118039
นางสาวจีรนันท์ สีแดง

6212118040
นางสาวธนพร บุญยอย

6212118041
นางสาวธมลวรรณ ตัณฑมาสน์

6212118042
นางสาวนัทธมน รื่นเรณู

6212118043
นางสาวนันธิษา สาขำ

6212118044
นางสาวนิรันตี กองพิมพ์

6212118045
นางสาวนิรันรัตน์ ศรีจันทร์

6212118047
นางสาวเบญจวรรณ เอมอารมณ์

6212118048
นางสาวปทุมพร อินทอง

6212118049
นางสาวปริยฉัตร เกตุขาว

6212118050
นางสาวพัชริดา เทพขันธ์

6212118051
นางสาวภัทรวดี ศรีแผ้ว

6212118053
นางสาววรรณนุสา หมวกอินทร์

6212118055
นางสาวศศิธร วงค์พระจันทร์

6212118058
นางสาวสุทธิดา สุทธิดี

6212118059
นางสาวสุวนันท์ ปานยอด

6212118060
นางสาวอดิศา รัตนะ

6212118061
นางสาวอภิญญา พาจิตร

6212118062
นางสาวอมรรัตน์ จันทร์พิทักษ์

6212118063
นางสาวอาทิตยา ทองสา

6212118064
นายตะวัน ติยะสัน

6212118065
นายปรวรรตน์ จันทร์โท

6212118066
นายพรชัย จันเจ๊ก

6212118068
นายศักรินทร์ พรหมตา

6212118069
นายศุภกร กองนิล

6212118070
นายสรศักดิ์ คำฟัก