มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) พลศึกษา (Physical Education) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6212111003
นางสาวจรินทิพย์ เลี่ยมวิลัย

6212111004
นางสาวธัญญารัตน์ บัวสุข

6212111005
นางสาวน้ำทิพย์ อร่ามศรี

6212111006
นางสาวภาวิษา ทองคำนุช

6212111008
นางสาววิชญา เรืองรัตน์

6212111010
นางสาวอรุณรัตน์ เรือนคำ

6212111011
นายกฤตภาส เพชรทอง

6212111012
นายเกียรติศักดิ์ คำพินเศษ

6212111013
นายคณิน แก่นสา

6212111014
นายคมเพชร ทองไทย

6212111016
นายจิรายุศ กองดิน

6212111017
นายเจนรบ บุญมา

6212111018
นายชยุต แก้วกัลยา

6212111022
นายธนภัทร สุขทั่ง

6212111024
นายธนายุ สีม่วง

6212111026
นายธีรวุฒิ กลิ่นกรุด

6212111027
นายประดิษฐ์ อยู่ทิพย์

6212111028
นายพิพัฒน์ คงเจริญ

6212111029
นายเมฆิน เกตุชาวนา

6212111030
นายยศพล พรมขัน

6212111031
นายรณกร กองศัก

6212111032
นายสุทธิ สมศรี

6212111033
นายสุริยะกานต์ สร้อยระย้า

6212111034
นายอรรถพร แสนสิงห์

6212111035
นายอานนท์ อรรถอินทีรย์