มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) พลศึกษา (Physical Education) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6212111023
นายธนัช ลิดสิน

6212111036
นางสาวจิระประภา ดวงเทียน

6212111037
นางสาวเจนจิรา จำธรรม

6212111039
นางสาวนลินนิภา พุ่มพวง

6212111040
นางสาวนุชนาฎ อ่อนปาน

6212111041
นางสาวปิ่นอนงค์ คองสันเทียะ

6212111042
นางสาวพันทิลา มากหลาย

6212111043
นางสาวภัสราพร นาคแพง

6212111044
นางสาววรินพร ระโส

6212111045
นางสาวอารียา ศรีบุรินทร์

6212111047
นายจิรันตน์ อินอ้น

6212111048
นายณรัญชน์ธร อุตตะมะ

6212111050
นายธนัญชัย อินขาว

6212111051
นายธีรพัฒน์ ปิ่นทอง

6212111052
นายธีรภัทร วาดวงษ์

6212111053
นายนราธิป ภู่พรม

6212111054
นายนัฐพล บุญลอย

6212111055
นายนิธิกร ยาน๊ะ

6212111056
นายพงศกร ฟักตั้ง

6212111057
นายพชร นวนแก้ว

6212111058
นายภทรธร ขำสว่าง

6212111059
นายภูริวัฒน์ ธงชัย

6212111060
นายรังสิมันตุ์ คงสุวรรณ

6212111061
นายวิโรจน์ แสนยศ

6212111062
นายวุฒิชัย ศรีมุข

6212111064
นายสุธเนตร นิลสนธิ

6212111065
นายหาญชัย แซ่ลี

6212111066
นายอดุลย์ พันธมิตร

6212111067
นายอธิราช แสงดารา

6212111068
นายอนุวัฒน์ สีมุเทศ

6212111069
นายเอกพงษ์ บุญลอย