มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การศึกษาพิเศษ (Special Education) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6212105001
นางสาวกนกวรรณ พุทธา

6212105002
นางสาวกมลทิพย์ บุญโต

6212105003
นางสาวจารุวรรณ นาคเนียม

6212105004
นางสาวชลดา ศรีไพร

6212105006
นางสาวฐิติพร ขำบางโพธิ์

6212105007
นางสาวบุษยา วันรังษี

6212105008
นางสาวปวริศา ทิมเทศ

6212105009
นางสาวปัณณรัตน์ โสมาลา

6212105011
นางสาวพรพิมล จันทร์สมบัติ

6212105012
นางสาวภิมนพัฒน์ เนียมแท่น

6212105013
นางสาวมยุวลี เฮงหลี

6212105015
นางสาวเมขลา เย็นขัน

6212105016
นางสาวรุ่งอรุณ สาแก้ว

6212105017
นางสาววนิดา สุขมาก

6212105018
นางสาวสุภาวดี มูลคำ

6212105019
นางสาวสุวรรณา ขังทัด

6212105020
นางสาวหัทยา ชำนาญผา

6212105021
นางสาวอภิชญา คำพะวา

6212105022
นางสาวอรนุวรรณ พัฒนแหวว

6212105023
นางสาวอารียา เม่นขาว

6212105024
นายจิรเมธ ลือชา

6212105025
นายญาณวรุตน์ ยมจันทร์

6212105026
นายศตวรรษ ประทุมวงษ์

6212105028
นางสาวสุพัฒตรา ศรีสุราช