มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คณิตศาสตร์ (Mathematics) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6212207002
นางสาวกมลลักษณ์ บรรจง

6212207003
นางสาวเกษราภรณ์ เครื่องมา

6212207005
นางสาวจิราภรณ์ วรรณศิริ

6212207006
นางสาวจุฑารัตน์ ปานเถื่อน

6212207007
นางสาวชลธิชา ตาใจ

6212207008
นางสาวนฤมล เพชรเกตุ

6212207009
นางสาววิมลสิริ วรรณไทย

6212207010
นางสาวศศิธร ผดุงฤทธิชัย

6212207011
นางสาวศิริยากร ไกรสุข

6212207012
นางสาวสุพัชชา ชูพันธ์

6212207013
นางสาวสุภัสสรา ศรีชู

6212207014
นางสาวอรชุดา โรจน์แก้ว

6212207015
นายเชิดศักดิ์ อินปัน

6212207016
นายธีรเมธ ไชยศรีสงคราม

6212207017
นายนพดล ม่วงเเก้ว

6212207018
นายวรภัทร บวบขม

6212207019
นายวุฒิชัย ใจสุข

6212207020
นายเขมชาติ พิมพ์บูลย์

6212207021
นายสิทธิเบศร์ พรมมี

6212207022
นางสาวกัลยา โสพรม

6212207023
นายธนารัตน์ ลาพึง