มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ฟิสิกส์ (Physics) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6212230001
นางสาวเกตุกนก แก้วหมุด

6212230002
นางสาวจุฑามาศ ขาวเอี่ยม

6212230003
นางสาวเบญจรัตน์ ร้อยพวง

6212230004
นางสาวพฤกษา หิมโสภา

6212230005
นางสาวพิริยา เมืองเเพน

6212230008
นางสาวสิวารักษ์ เดชเมือง

6212230009
นายกุมภ์มเรศ อินทิรัก

6212230010
นายรณกฤต บุญแจ้ง

6212230011
นายพรรณณา วังคีรี