มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เคมี (Chemistry) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6212211002
นางสาวทัศนีย์ เที่ยงเกตุ

6212211003
นางสาวทิพย์กมล เทียมเต็ง

6212211004
นางสาวพิมพ์นิภา ป้องท้าว

6212211005
นางสาววันวิสา หุ่นทอง

6212211006
นางสาวเสาวลักษณ์ อยู่เพชร

6212211007
นายครรชิต ณ วิเชียร

6212211008
นายพลวัต ทองคำ