มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ชีววิทยา (Biology) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6212213001
นางสาวกนิษฐา ธำรงสุรกุล

6212213002
นางสาวกมลพรรณ แก้วเทวี

6212213003
นางสาวจันทวรรณ เมืองแก้ว

6212213004
นางสาวจาฏุพัจน์ เรืองบุตร

6212213006
นางสาวจีราพร อินพัน

6212213007
นางสาวฑิฆัมพร ห่วงแสง

6212213008
นางสาวธนาภรณ์ สุรารัตน์

6212213009
นางสาวธนิตตา เกตุหลำ

6212213010
นางสาวปณิสรา นันทะกมล

6212213011
นางสาวพรพิณ เผ่าพันธ์แปลก

6212213012
นายพงศกร สระทองทา

6212213013
นายภูวดล เมืองหลวง