มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) จุลชีววิทยา กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6212212001
นางสาวจรรยพร เกตุสวัสดิ์

6212212002
นางสาวญาณิศา ทองดอนอินทร์

6212212003
นางสาวมาริษา เถาวัลย์

6212212004
นางสาวศกลวรรณ ทองตีด

6212212006
นางสาวสุพัตรา ห่อทรัพย์สิน

6212212007
นายกิตติพร ทองมา

6212212008
นายปิยพงศ์ ทองคำ