มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6212231002
นางสาวสุนิสา ทับเทศ

6212231004
นายเทพทัย ติญะสัน

6212231005
นายนัฐพงษ์ นิ่มนงค์

6212231007
นายปฏิภาณ ปล้องนาค

6212231008
นายพลวัต ไม้กร่าง

6212231009
นายพิชิตชัย แสงทอง

6212231010
นายเพชรายุทธ มิตรชอบ

6212231011
นายภานุพงศ์ ชมภูเพชร

6212231012
นายภานุพงศ์ มาพา

6212231013
นายเมธิชัย บุญยังรอด

6212231014
นายวชรพล พิมพ์สราญ

6212231015
นายวุฒิชัย สารีนาค

6212231016
นายสรรเสริญ เสรีเนติกุล

6212231017
นายอนนท์ จันทรี

6212231018
นายอภินันท์ ชาติจันทึก

6212231019
นายอภิรักษ์ พุฒเนียม