มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6212224001
นางสาวจิรัฐิตินันท์ รักประยูร

6212224002
นางสาวณัฐรดา บัวหลวง

6212224003
นางสาวภัทรวดี อินสูน

6212224004
นางสาวอลีนา เซ่งจันทร์

6212224005
นายกษิดิส ชาญฤทธิเสน

6212224006
นายการัณญู ยอดเปลี่ยน

6212224007
นายชัยยา ศรีกรด

6212224008
นายณัฐ ช่อม่วง

6212224009
นายณัฐพงศ์ วิจิตปัญญา

6212224010
นายณัฐพงษ์ วงศ์กองแก้ว

6212224011
นายณัฐภัทร อุประวรรณา

6212224012
นายทักษ์ดนัย สังกร

6212224013
นายธนกร ทองดี

6212224015
นายนาวิน จุ้ยเรือง

6212224016
นายพงศภัค ปานพรม

6212224017
นายพัชรพงษ์ ทิมมณี

6212224018
นายวัฒณากรณ์ สุขศิริ

6212224019
นายวีระพงศ์ ทวีรัตน์

6212224020
นายศรายุธ เทพประมวล

6212224021
นายศุภชัย พิมพ์ไกร

6212224022
นายสหรัฐ สระประการ

6212224023
นายสุขสวัสดิ์ วงศ์รัตนกาญจน์

6212224024
นายแสงสุริยะ ถุงทรัพย์

6212224025
นายอนันธวัฒน์ แสงเย็น

6212224048
นางสาวอารียา วารินสุ