มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6212224026
นางสาวธัญสุดา สาระคู

6212224027
นางสาวนัทธมน ญาณมุข

6212224028
นางสาววิมลสิริ แก้วนอก

6212224029
นางสาวสุทธิรัตน์ ช่วยกลาง

6212224030
นายกนกศักดิ์ กว้างจิตต์อารีย์

6212224031
นายจีรภัทร เพ็ญสุภา

6212224032
นายชญานนท์ มันพร้าว

6212224033
นายดนุพงษ์ นาคเกตุ

6212224034
นายธนภูมิ นครจันทร์

6212224035
นายธนายุต เกตุแมน

6212224036
นายธีรกานต์ สุพรหม

6212224037
นายนิธิกันต์ ปริมิตร

6212224038
นายพงษ์พัฒน์ หมื่นคำ

6212224039
นายพินิจ ทุมเสน

6212224040
นายพีรพัฒน์ ปั้นไล้

6212224041
นายภูชิต พันธ์มหา

6212224042
นายภูดินันท์ สายคำตั้ง

6212224043
นายวรปัญญา เกตุตรง

6212224044
นายวรวิช คำเล็ก

6212224045
นายวริทธิ์ธร นิรัญศิลป์

6212224046
นายวศิน สุวรรณไตรย์

6212224047
นายสุพัฒนกิจ ดาวลาย