มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (Environmental Science and Technology) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6212257001
นางสาวกัลยกร เอี่ยมมาตร

6212257002
นางสาวฐิติวรดา คำจริง

6212257003
นางสาวณัฐริกา ปุยฝ้าย

6212257005
นางสาวนิศารัตน์ ครุฑพาหะ

6212257006
นางสาวพลอยขวัญ เอี่ยมสอาด

6212257007
นางสาวรุ่งธิวา ลูกอินทร์

6212257008
นางสาวลลิตา กลัดลัด