มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6212201001
นางสาวปิยธิดา ม่วงทิม

6212201003
นางสาวอมรรัตน์ ขอนทอง

6212201005
นายกองทัพ จ่ายหนู

6212201006
นายเกียรติศักดิ์ วังเสนา

6212201007
นายติณณภพ ตรงต่อกิจ

6212201008
นายธีรภัทร บุญสมวล

6212201009
นายพลเชษฐ์ สุขผึ้ง

6212201010
นายพศวัต กาทอง

6212201011
นายวัชรพงษ์ มหานิล

6212201012
นายวิศิษฏ์สิริ เลี่ยมวัฒนสุธา

6212201013
นายศตวรรษ ชาติชำนาญ

6212201014
นายศุภโชค แสงรัตน์

6212201015
นายเศรษฐพันธ์ เขียวคล้าย