มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6212229001
นางสาวกุลดา แก้วกล้า

6212229002
นางสาวพัทธวรรณ คำชมภู

6212229003
นายคริษฐ์ธกรณ์ ทองศรีจันทร์

6212229004
นายณัฐพงค์ งามละม่อม

6212229005
นายธีรพงษ์ พิมเสน

6212229007
นายนพรัตน์ แสงปัญญา

6212229008
นายปรมินทร์ คงแท้

6212229010
นายพีรพัฒน์ กลิ่นหอม

6212229011
นายพีรยุทธ์ เพ็งบุตร

6212229012
นายภัทรพัฒน์ โกศัย

6212229015
นายอภิสิทธิ์ เขียวฤทธิ์