มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (Food Science and Technology) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6212234001
นางสาวณัฏฐ์ณิชา พั่วทัด

6212234002
นางสาวณัฏธิดา ฟุ้งถือทรัพย์

6212234003
นางสาวณัฐนรี ศรีพงษ์

6212234008
นางสาวนิยดา ท้าวสูงเนิน

6212234009
นางสาวนิลาวัลย์ เกษการ

6212234010
นางสาวเปรมฤทัย เหล่ารอด

6212234011
นางสาวภาวินี ผึ่งบัว

6212234013
นางสาวลลิตา สุติวงค์

6212234015
นายสิทธิพล ลีโคกกลาง

6212234016
นายสินทรัพย์ เหมสุวรรณ