มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (Cosmetic Product Development) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6212260001
นางสาวชญาณี ถิ่นตระกูล

6212260003
นางสาวนิชญา ทับตา

6212260004
นางสาวพิชชาอร กุลวงษ์

6212260005
นางสาวมณฑิตา ศรีอ่อนนุช

6212260006
นางสาวมุธิตา ตั้งเจตสกาว

6212260008
นางสาวอรุณี พุทธา

6212260009
นางสาวอารตี สายอุ่นใจ