มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (Health Product Development) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6212261001
นางสาวชลดา ชดาบู่

6212261002
นางสาวธนัชพร บำรุงดี

6212261003
นางสาวธนิดา พุทธา

6212261004
นางสาวพัชรินทร์ คำแก้ว

6212261005
นางสาวพิชชาพร พร้อมสกุล

6212261006
นางสาวสุดารัตน์ พิสัยพันธ์

6212261007
นางสาวสุวนันท์ จันตานวล