มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สัตวศาสตร์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิชาเอกสัตวศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6212265001
นางสาวกุลณัฐ สุขแพทย์

6212265002
นางสาวจันทรา เจริญศิลป์

6212265004
นายณัฐพงศ์ จันทร์ตรี

6212265005
นายดนุชา คำนัน

6212265006
นายทิวเทวินทร์ บุราณราษฎร

6212265007
นายธีรภัทร์ สิงห์โค

6212265008
นายนิรุจ มีบุญ

6212265009
นายปฏิภาณ มีแสงสิน

6212265010
นายพีรดล นันตวงษ์

6212265011
นายอลงกรณ์ ลอยฟ้า

6212265012
นางสาวจิตุพร เกตุสิงห์สร้อย