มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) บูรณาการสุขภาพ ความงาม และสปา (Integration of Health, Aesthetics and Spa) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6212267001
นางสาวพิมพ์ใจ คำวาง

6212267002
นางสาวเมฆขลา พรมสมบัติ

6212267003
นายณัฐวุฒิ ขวัญวงศ์