มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาอังกฤษ (English) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6212419001
นางสาวกรัณฑา คำแจง

6212419002
นางสาวกัญญารัตน์ พันทัพ

6212419003
นางสาวกิ่งกาญจน์ ใจมูล

6212419005
นางสาวจรรยพัชร ประวิตรกุล

6212419006
นางสาวจันทกานต์ สังข์ทอง

6212419007
นางสาวชลธิชา อันยงค์

6212419008
นางสาวชุติมา บุตรดี

6212419009
นางสาวณัฐณิชา นนท์ประสาท

6212419011
นางสาวธนภรณ์ เพียรกิจกรรม

6212419012
นางสาวนพรัตน์ สุขเกษม

6212419013
นางสาวนภา ประชุม

6212419014
นางสาวนัฐพร อินทร์วงศ์

6212419016
นางสาวพนิดา แก้วคำ

6212419017
นางสาวพิชญา อินทรีย์

6212419018
นางสาวพิชญารัตน์ แสนลี

6212419019
นางสาวพิมพ์ลภัส เสือโต

6212419020
นางสาวพิยดา นรมานิตย์

6212419022
นางสาวภูศนิสา พลสวัสดิ์

6212419024
นางสาวโยษิตา บุญเกตุ

6212419025
นางสาวสิรินารินทร์ นุ่มพรม

6212419026
นางสาววิรัณชนา โสประดิษฐ์

6212419027
นางสาวศุภิสรา บุญโล้น

6212419028
นางสาวสุนิสา ทะนอมรัมย์

6212419029
นางสาวสุภารัตน์ อากรนาก

6212419030
นางสาวสุวรรณา เยี่ยมสมุทร

6212419031
นางสาวเสาวลักษณ์ อินทุรัตน์

6212419032
นางสาวอนุธิดา เรียนพร้อม

6212419033
นางสาวอรพิน วงศ์จันทร์

6212419034
นางสาวอินทิรา หอมพิกุล

6212419035
นายกัมปนาท มาคง

6212419036
นายเขมชาติ มากดี

6212419037
นายชาญธนพัฒน์ เกตุแก้ว

6212419039
นายฐิติวัฒน์ โฉมงาม

6212419040
นายณัฐภัทร พุ่มชา

6212419041
นายนิปุณธรณ์ ยาทรัพย์

6212419042
นายพงศธร อุปรีพร้อม

6212419043
นายวทัญญู สุขเถื่อน

6212419044
นายวรพล โพธิ์ทอง

6212419045
นายวรินทร์ลดา มังคะละ

6212419046
นายศิริพัฒน์ จันทร์เพ็ญ

6212419047
นายอานนท์ คำสามัคคี

6212419075
นางสาวสลิลทิพย์ ประดิษฐทอง

6212419095
นางสาวอนันตญา นันตา