มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาอังกฤษ (English) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6212419015
นางสาวปิยากร ท่อศิริโภควัฒน์

6212419021
นางสาวภัทราวรรณ เลิศวิศรุต

6212419048
นางสาวกนกพร โมรา

6212419049
นางสาวจันทรวิมล ดีเลิศ

6212419050
นางสาวจิตติมา โสมณวัฒน์

6212419051
นางสาวชญานี พัฒนวงศ์

6212419052
นางสาวญาดา เขม้นกิจ

6212419053
นางสาวณัฐณิชา จันทร์หริ่ม

6212419054
นางสาวตีรดา มิ่งขวัญ

6212419055
นางสาวธนวรรณ โชติงาม

6212419057
นางสาวนภัสสร สุขวาณิชย์

6212419058
นางสาวนฤมล ปัญญาประชุม

6212419059
นางสาวนารีรัตน์ จันทร์ทัง

6212419060
นางสาวบัวชมพู เก็กง้วน

6212419061
นางสาวบุญญิสา บุญเพ็ง

6212419062
นางสาวปนิฐา ทองใส

6212419063
นางสาวปัญญาพร มีกิจ

6212419064
นางสาวปิยากร นักเกิด

6212419066
นางสาวพัตรพิมล ลีลาพัฒนกิจ

6212419067
นางสาวพินทุมดี นามกันยา

6212419068
นางสาวพุธิตา อ่อนนา

6212419069
นางสาวภัสรา แซ่พ่าน

6212419070
นางสาวมิยาวดี ไชยวงค์สาย

6212419071
นางสาวมิยาวตรี ไชยวงค์สาย

6212419072
นางสาววงศ์ลดา ชมภูนาวัฒน์

6212419073
นางสาวศิริลักษณ์ สิงห์ประยูร

6212419074
นางสาวสโรชา ฟักนิกรณ์

6212419076
นางสาวสิริกร สารสูตร

6212419077
นางสาวสุชานันท์ ปัญญารัมย์

6212419078
นางสาวสุพัตรา สารี

6212419079
นางสาวสุภาภรณ์ รุจิอาจ

6212419080
นางสาวอริสรา จูม่วง

6212419081
นายกิตติศักดิ์ สุดทำนอง

6212419082
นายธนพล นุมัติ

6212419083
นายปรมินทร์ คงรอด

6212419085
นายพงษ์พัฒน์ บุญร่วม

6212419086
นายภากร มั่นหาญ

6212419087
นายวันชนะ อุ่นแก้ว

6212419088
นายวีระชัย เพชรทูล

6212419089
นายศิวกร มิ่งมวล

6212419090
นายสุมิตรชัย คล้ายวิเชียร

6212419091
นายอภิวัฒน์ เดื่อคำ

6212419092
นายอัครพงศ์ จอนพรม

6212419093
นางสาวหทัยทิพย์ ปานแพง

6212419094
นางสาววรนีรย์ธนรดา ทิพย์เสภา