มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาอังกฤษธุรกิจ (Business English) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6212420001
นางสาวกรรลดา ปัตถา

6212420002
นางสาวกัลยาณี ภู่มูล

6212420004
นางสาวชฎาพร นวลพุ่ม

6212420005
นางสาวชนนิกานต์ ทิมสันเทียะ

6212420006
นางสาวชลธิฌา ทองคำ

6212420007
นางสาวณัฐชยา สุกใส

6212420008
นางสาวณัฐมน จันทร์สันต์

6212420010
นางสาวธิราภรณ์ แก้วโผงเผง

6212420012
นางสาวนภัสวรรณ กุลจันทร์

6212420013
นางสาวนฤมล อิ่มรอด

6212420014
นางสาวพรนภา สีบุญ

6212420015
นางสาวพิณลดา ทองดอนง้าว

6212420016
นางสาวเพ็ญพิชชา ทิมพันธ์

6212420017
นางสาวภัคจีรา หอมตลบ

6212420018
นางสาวภัทรธร หลงลอง

6212420020
นางสาวมัลลิกา ศรีภูธร

6212420021
นางสาวมาลัยพร อินอำคา

6212420022
นางสาวรัชดาพร กำจาย

6212420023
นางสาวรัตนาภรณ์ ถนอมศรี

6212420024
นางสาววรดา พวงบุตร

6212420025
นางสาววรรณภรณ์ ธรรมะเลิศสกุล

6212420026
นางสาววรรณิภา พุ่มเขียว

6212420027
นางสาวศศิธร เทศทอง

6212420029
นางสาวศิวพร เสาใย

6212420030
นางสาวศุภิสรา วัฒนประสิทธิ์

6212420031
นางสาวสิริธร อ่ำคง

6212420032
นางสาวสิริวิมล จันทร์ประสิทธิ์

6212420033
นางสาวสุพรรษา อุ่นวัน

6212420034
นางสาวสุรัสวดี อบเชย

6212420035
นางสาวสุวิชา สนิทนวน

6212420036
นางสาวสุวิมล แก้วมี

6212420037
นางสาวอโรชา วงศ์ธัญญลักษณ์

6212420038
นางสาวอัฏฐพร ชุ่มฟอง

6212420039
นางสาวอารยา โสพรม

6212420040
นายกฤษฎา ศรีคำ

6212420041
นายชาญชล รัตนโพธิ์ทอง

6212420042
นายธีรพงศ์ ประโคม

6212420043
นายปณชัย อนุสรณ์

6212420045
นายพีระพงษ์ รวบรัด

6212420047
นายศราวุธ อยู่นิ่ม

6212420048
นายสนธยา ศรีเครือแก้ว

6212420049
นายสิรวิชญ์ อรุณแจ้ง

6212420050
นายสุฌาพงศ์ ไชยมิ่ง

6212420051
นายอภินัทธ์ ยศปัญญา

6212420052
นางสาวญาณิศา นุ่มด้วง

6212420053
นางสาวพรพิมล แสงจันทร์

6212420054
นายธนกฤต สระทอง

6212420055
นายธนภพ จันทรวงศ์