มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาญี่ปุ่น (Japanese) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6212417001
นางสาวกชกร น้อยม่วง

6212417002
นางสาวกมลวรรณ ญาณปัญญา

6212417004
นางสาวณพิชา ชีวะวงศ์

6212417005
นางสาวนฤภร ก่ำเดช

6212417006
นางสาวเบญจมาส จันทร์ทอง

6212417008
นางสาวพนัชกร โสตถิถาวร

6212417009
นางสาววิรมน บุญเรือง

6212417010
นางสาวศิริชล วรพุฒ

6212417012
นางสาวสุนารี ยาสี

6212417013
นายกอบเกียรติ อิ่นแก้ว

6212417014
นายกิตติธัช บุญสิงห์

6212417015
นายกิตติพงษ์ ภักดีสกุลชัย

6212417016
นายจตุพร บริยัง

6212417018
นายณัฐนันท์ มั่งมี

6212417020
นายณัฐวุฒิ บัวเเก้ว

6212417022
นายปฏิภาณ นุชโพธิ์

6212417024
นายพรพรหม นันทพรม

6212417025
นายพิษณุ คุ้มมี

6212417027
นายวรพล นาคสวัสดิ์

6212417028
นายวิศวะ พ้นภัย

6212417029
นายศิขริน เทวาพิทักษ์พร

6212417030
นายสิทธิพงษ์ พึ่งสุริวงค์

6212417031
นายสุทธิพงศ์ เหียงแก้ว

6212417032
นายเสกสรร ไชยเลิศ

6212417033
นางสาวภันญ์ทิลาภ์ ดอนดี